Školní vzdělávací program pro ŠD

 

Školní družina při ZŠ Školní 700, Praha 4 - Braník

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program

pro školní družinu

 

 

 

 

,, Učení je hra, hra je učení „

 

 

  

 

Vypracovaly: A.Šťastná, R.Papoušková, H.Němečková

 

Platnost: od 1. září 2007

 

Obsah

 

Charakteristika ŠD                                                         …..    3

Cíle a kompetence                                                                  …..    3

Délka a časový plán                                                                     …..   5

Formy činnosti                                                                       …..    9

Člověk a jeho svět

                   1. Místo kde žijeme                                              …..   10

 

                   2. Lidé kolem nás                                                 ….. 12

 

                   3. Lidé a čas                                                                  ….. 14

 

                   4. Rozmanitosti přírody                                       ….. 15

 

                   5. Člověk a jeho zdraví                                         ….. 17

 

Ekonomické, materiální a personální podmínky                       ….. 19

 

Evaluace ŠD                                                                                ….. 19

 

Hygiena a bezpečnost v ŠD                                                     ….. 20

 

        

Přílohy: Provozní řád ŠD

               Plán celodružinových akcí na 1. a 2. pololetí školního roku

 

 

 

 

 

                                                    Charakteristika ŠD

 • Školní družina (ŠD) slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy. Řídí se zejména prováděcím předpisem ke Školskému zákonu – Vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
 • Mohou ji navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku ZŠ. O zařazení žáka do družiny rozhoduje ředitel školy. Žáci 5. tříd jsou přijati podmíněně, je-li volná kapacita.
 • Tvoří ji 3 oddělení do maximálního počtu 30 dětí. Jednotlivá oddělení jsou věkově smíšená (např. 1. a 2. ročník).
 • Činnost vychází z pedagogiky volného času. Cílem  je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času.

 Cíle  a kompetence 

Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2 odst.2 Školského zákona.

Naše cíle jsou: 

 • Kompenzovat u dětí jednostrannou zátěž během školního vyučování.
 • Osvojení si takových názorů, schopností a dovedností, které umožní dětem dobře zvládnout současný i budoucí život.
 • Správně motivovat děti nabídkou zájmové činnosti a rozvojem praktických dovedností v různých činnostech je naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výrobku.
 • Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací (uvědomění si citu k vytvořené věci).
 • Vést děti ke schopnosti podřizovat se (dle potřeby) a chápat při tom vzájemné vztahy nadřízenosti a podřízenosti v kolektivu.
 • Rozvíjet u dětí kamarádství, vést je ke komunikaci, rozvíjet jejich schopnost respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých.
 • Využívat poznatky, které děti získaly ve škole a vhodným způsobem na ně navázat ve výchovné činnosti.
 • Využívat preventivního programu školy formou sociálních a komunikačních her (správné řešení konfliktních situací).
 • Pěstovat základní pohybové dovednosti dětí a jejich schopnosti  odpočinku, rekreace        a zájmové činnosti.
 • Pozorovat přírodu, vést děti k její ochraně, vysvětlovat neznámé a nepochopené pojmy.

 

Cílem výchovně vzdělávací činnosti je utvářet všestranně a harmonicky rozvinutou tvůrčí osobnost s ohledem na biologický, psychický a sociální rozvoj.

Z hlediska biologického rozvoje vychovatelka vede děti :

-         k pravidelnému každodennímu cvičení a pohybu zejména na zdravém vzduchu

-         k osvojování, upevňování vědomostí a návyků týkajících se hygieny, ochrany zdraví, předcházení nemocem a úrazům

-         k upevňování návyků správného držení těla a zdokonalování nervosvalové koordinace

-         k odstraňování špatných návyků

 

Psychický rozvoj se týká rozvoje rozumového, citového a volního.

V oblasti rozumového rozvoje vede vychovatelka děti :

-         k využívání poznatků, které děti získaly ve škole i v běžných životních situacích

-         k osvojování přiměřené dovednosti pracovat s knihou a s jinými častěji užívanými informačními pomůckami / mapy, atlasy, encyklopedie, časopisy /

-         k rozšiřování, prohlubování a kultivování osobitých zájmů a schopností

-         k pochopení a používání znaků, pomocí kterých lidé komunikují / řeč, gesta, mimika,písmo /,hlavně ke zdokonalení jazykového projevu

V oblasti rozvoje citů vycházíme z předpokladu vytvoření dobrého vztahu mezi vychovatelkou a dětmi.

Vychovatelka vede děti :

-         k vytváření kladných citových vztahů k přírodnímu a společenskému prostředí,

-         k formování vyšších kladných citů intelektuálních, estetických, morálních

-         ke správnému řešení konfliktních situací, k rovnováze mezi citovou a rozumovou složkou psychiky

V oblasti rozvoje vůle vede vychovatelka děti :

-         k potlačování nevhodného impulzivního jednání a k schopnosti jednat v souladu

      s  požadavkem vychovatelky

-         k samostatnému řešení nejrůznějších úkolů a situací

-         k sebeovládání, překonání vnitřní nechuti k činnosti

 

Při uspokojování sociálních potřeb dětí je nutné přihlížet k jejich individuálním zvláštnostem a sladit je s úkoly výchovy celého oddělení. Z tohoto hlediska vede vychovatelka děti :

-         k osvojování běžných společenských zvyklostí a pravidel kulturního chování a jejich uplatnění ve škole, doma i na veřejnosti

-         k uvědomování si svého postavení v různých společenských skupinách

-         k podřizování se zájmům většiny, k chápání potřeby uvědomělé kázně, k pochopení odpovědnosti za její porušení

 

Výchovně vzdělávací cíle a záměry vychovatelka uskutečňuje především v praktických činnostech dětí.

Jedná se zejména o tělovýchovnou, estetickou a odpočinkovou zájmovou činnost, kterou plánuje cílevědomě s ohledem k prostorovým a materiálním možnostem ale i k potřebám, přáním a schopnostem kolektivu.

 

Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi.    

Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny tyto klíčové kompetence:

1.kompetence k učení                                   4. kompetence sociální a personální

2. kompetence k řešení problémů               5. kompetence občanské,činnostní a pracovní

3.kompetence komunikativní                     6. kompetence k trávení volného času

 

 

Délka a časový plán

 

 

 

 

 

Formy činnosti

 • Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového charakteru.
 • Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty           do týdenní skladby činností. Jsou to například besídky, slavnosti, návštěvy divadelních představení.
 • Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální činnosti (hry s hračkami                  a stavebnicemi), pobytu venku (po organizované části pobytu v družině), spontánní hry    v tzv. koncové družině (v době, kdy jsou slučována oddělení).
 • Odpočinkové činnosti jsou klidové činnosti po obědě, například poslechové činnosti       a individuální hry.
 • Příprava na vyučování zahrnuje především didaktické hry, vypracování domácích úkolů (po dohodě s rodiči) a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování.
 • Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

1. Místo, kde žijeme

Tématický okruh

Formulace činnosti a její stručný popis

Kompe-tence

Náš domov

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše město

a okolí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyprávění si o životě rodiny.

Kreslení a malování, jak trávíme s rodiči společný volný čas.

Besedy, co kdo dělá v našich rodinách (kresba, malba, koláž,hry).

Popis domů (bytů), v nichž bydlíme, jejich zařízení.

Stavění domů z dřevěných kostek..

Návrhy domu našich snů.

Zařizování našeho pokoje – vystřihování nábytku a dalšího vybavení z barevných papírů, dokreslování a koláže z prospektů.

 

Prohlídka školy, seznámení s prostory a podzemními chodbami a   orientace ve škole.

Seznámení s odbornými učebnami a kabinety naší školy.

Výzdoba ŠD, návrhy a kresba erbu ŠD.

Spolupráce při tvorbě našeho časopisu Družinový blesk.

Hledání pokladu ve škole nebo v blízkém okolí – orientační závod.

Povídání o cestě do školy a domů. Bezpečnost cesty.

Seznamování s dopravními značkami v našem okolí – vycházka.

Soutěže ve znalosti dopravních značek a předpisů.

Výroba dopravních značek.

Kresba hromadných dopravních prostředků.

Hry na cestování vlakem, autobusem, metrem…, / role cestujícího dítěte, dospělého, revizora atd./.

Seznámení se s povinnou výbavou kola – beseda s názornými ukázkami.

 

Vycházky za zajímavostmi našeho okolí a centra města (budovy, muzea,mosty, sochy, pomníky, dominanty atd.).

Kresba oblíbených míst, kde je nám dobře, kam rádi chodíme.

Společné výtvarné zobrazení našeho města – někdo maluje domy, jiný stromy, další sochy…Sestavení kolektivních prací a koláží.

Návrhy ideálního města - obrázky, stavebnice.

Kresba mapy našeho okolí a místa, kam chodíme na procházky.

Stavba města z kostek.

Stavba krajiny z přírodnin (písek, kamínky, větvičky).

Hry na průvodce Braníkem, seznámení návštěvníka s okolím školy, důležitými budovami a místními pamětihodnostmi.

Seznámení se s nabídkou místních služeb v Braníku a jeho okolí (opravny, kadeřnictví, restaurace, divadla, kina, sportovní zařízení…)

Pravidelné přispívání články do místních novin Prahy 4 Tučňák.

 

 

Kreslení budoucího povolání.

Nákup a prodej - hra: Na obchod.

Besedy o tom, jak bychom se zachovali, kdybychom se ztratili – přehráváme scénky.

Zamýšlení se, co bychom udělali, kdybychom našli malého kamaráda, který se ztratil.

Besedy o práci příslušníků policie a porušování zákona (alkohol, drogy, krádeže apod.) a jak takovému trestnému jednání předcházet.

Hry na Ztráty a nálezy (našli / ztratili jsme peněženku, doklady, klíče atd.)

Hry na poštu a doručovatele, píšeme dopisy a pohledy.

Hledání domu podle adresy (jak se hledá adresát, jak se číslují domy?). Na budovách hledáme popisná čísla, názvy ulic.

Návrhy známek s místními motivy.

Návštěva knihovny - exkurze, beseda, soutěž

Vyhledávání knih, kde se píše o našem městě, četba pověstí, besedy o historii města.

Výroba obalu na knihu a tvorba záložky do knihy.

Ilustrace k přečteným příběhům (například v komiksové podobě).

Hraní loutkového divadla pro kamarády.

Organizování delších turistických vycházek do okolí / Děvín, Prokopské údolí, ZOO Trója …/

 

3,4,5

4,6

3,6

2,3,4,

2,3,5

2,4,5

2,3,4,6

 

 

1,2,6

 

1,4

1,6

1,3

3,5,6

1,2,4

1,2,6

1,5,6

2,3,5

1,3

1,2,5

 

1,6

 

 

1,2,5,6

 

1,3,4

1,2,5

 

1,2,4

2,5,6

2,4,5

2,3,5

1,2,3,4,5

 

2,4

 

 

1,3,4

 

 

1,3

2,3,4

1,2,3

 

2,3,5

 

1,4

 

1,3,5

 

1,4,5

1,2

2,3,5

2,4,5

1,3,4,5,6

1,2,3,6

 

1,6

1,6

1,3,4

1,6

 

 

 

 

 

 

 

2. Lidé kolem nás

Tématický okruh

Formulace činnosti a její stručný popis

Kompe-tence

Rodina

 

 

 

 

 

 

 

Kamarádi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svátky

a oslavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se správně chovat

Besedy o rodině a rodičích– jaké mají povinnosti rodiče, jaké my. Povolání našich rodičů, hra na řemesla

Povídání o našich prarodičích.

Jak se nazývají příbuzní naší rodiny (kdo je bratranec, švagr, strýc..)

Pokusy o sestavení rodokmenu naší rodiny.

Výroba dárků pro radost maminkám a tatínkům.

 

 

Sestavování Pravidel přátelství pro družinu – pravidla soužití, žebříčky hodnot.

Besedy o našem teritoriu: hra – Místo po mé pravici je volné, přeji si, aby tam seděl(a)…, protože…

Hra na malíře a malba portrétu kamaráda, vysvětlení, proč je naším kamarádem.

Skupinový portrét naší družiny

Hra na poznávání kamaráda po hlase nebo hmatu, máme-li zavázané oči).

Povídání si o rozdílu mezi slovy kamarád, přítel a spolužák.

Hlazení po duši - povědět něco hezkého o spolužákovi

Co je to vandalismus, oprava poškozených her, hraček, úklid školních tašek, věnování se sebeobslužné práci.

Nejsme všichni stejní – uvědomování si, v čem a jak jsou znevýhodněni někteří lidé (psychicky či tělesně).

Zkouška dorozumívání se jen odezíráním, vcítění se do situace neslyšících lidí / pantomima /.

Představit si pocity nevidomého člověka ( zavázané oči a navigace ke zdroji zvuku).

Zkouška role nevidomého a jeho průvodce (hra: Roboti)

Cvičení hmatu ( určování předmětů pod dekou – Kimova hra ).

Orientace v prostoru – zkoušíme na hřišti dojít poslepu k cíli.

Zkouška poslepu namalovat jednoduchý obrázek na tabuli – hra: Slepý malíř.

Čtení pohádek z různých světadílů.

Povídání si o jiných národech, zemích. V čem se národy liší, v čem jsou obyvatelé jiných zemí jiní než my.

 

Seznamování se jmény v kalendáři, zjišťování svátků a narozenin spolužáků. Povídání si o oslavách, dárcích.

Advent – vnímání začínající atmosféry Vánoc, čtení o Vánocích, vyprávění o smyslu adventní doby.

Výroba Mikuláše, čerta, anděla.

Vyprávění o vánočních zvycích, dodržovaných v naší rodině.

Zpěv koled, recitace básniček.

Výroba vánočních ozdob z různých materiálů.

Modelace figurek ze slaného nebo vizovického těsta.

Výzdoba družiny vánočními motivy.

Výroba dárečků pro důchodce

Příprava na vánoční trhy pro rodiče, prarodiče, kamarády.

Výroba přáníček k Vánocům a jmenovek k dárkům.

Uspořádání vánoční besídky .

Kresba ohňostroje.

Karneval – výroba masek a doplňky k nim, Halloweenská slavnost.

Valentýn – výroba srdíčka pro toho, koho máme rádi.

Velikonoce – čtení o národních zvycích spojených s jarem.

Malování a zdobení kraslic (batikou, polepováním, voskem..).

Výzdoba družiny a okna symboly Velikonoc (kresba, vystřihování).

Pletení pomlázky, setí osení.

Zpěv písniček o jaru, koledy, říkadla.

Den dětí - hry, soutěže, diskotéka.

 

Besedy o „kouzelných“ slovech (děkuji, prosím, omlouvám se) a jejich významu, vymýšlení drobných příběhů, v nichž tato slovíčka hrají významnou roli.

Scénky s kouzelnými slovíčky (a bez nich).

Správné zdravení, podání ruky, požádání o něco, poděkování.

Besedy o tom, čím můžeme druhého potěšit - dárkem, pochvalou, chováním,úsměvem.Denně si uvědomovat slušné a laskavé chování.

Hry na vyřizování drobných vzkazů, vstupování do úředních místností, hodnocení našeho chování ve školní jídelně.

Besedy o správném chování při návštěvě divadla.

Scénky s náměty: Přicházíme do divadla, Opozdili jsme se, Kdy tleskat, Jak se chovat o přestávce apod.

Pravidelné (1x měsíčně) návštěvy dětských divadelních představení v Kulturním centru na Novodvorské.

Vyprávění o zážitcích z divadla, kreslení obrázků z představení.

Soutěže v poznávání hudebních nástrojů podle tvaru a zvuku- hra: Na kapelníka.

Malování hudebních nástrojů.

Výstavy na panelech ve vestibulu školy a na chodbách z prací vyrobených v družině.

Besedy o vhodném a nevhodném chování v dopravních prostředcích, na silnicích, o následcích dopravní nekázně.

Hry scének na téma: Jak se chováme při cestě autobusem, vlakem. Zdokonalování a procvičování chování na chodníku, na silnici, na přechodech…

Cvičení jazyka (jazykolamy, dechová cvičení, správná výslovnost).

Pomocí říkadel a básniček cvičení rytmu a melodie řeči.

Vyprávění pohádek a příběhů ze života.

Dramatizace jednoduchých pohádek a příběhů.

Pantomimické předvádění povolání, zvířata, sporty, pocity.

Seznámení se s pravidly slušného chování ve veřej. prostorách.

Povídání si o pořadech v televizi, v rozhlase, doporučení vhodných pořadů, proč se nám líbí.

Porovnávání reality (naše zkušenosti) s  filmovými příběhy. Vědomostní „televizní“ soutěže – příprava a hra.

3,4

3,4

3,4

3,4,6

2,3,4

3,4,6

 

 

2,4,5

 

2,3,4

 

1,3,4

 

3,6

1,3,5

 

1,3,4

1-6

2,5,6

 

3,5

 

4,5

 

3,4,5

 

1,6

2,3,4

2,4,5

1,2

 

3,6

1,2,6

 

 

1,4,5

 

2,3

 

3,4

1,3

1,6

1,2,6

1,2,6

6

1,2,3,6

2,6

4,6

1-6

1,6

1,2,4

3,4

1,3

1,6

5,6

2,6

1,3,6

1,2,3,6

 

1,2,3

 

 

1,2,3

3,4

1-6

 

2,3,4

 

1,3

1,2

 

1-6

 

4,6

1,2

 

1,6

1-6

 

1-5

 

1-5

1-6

 

1,3,5

1,3,5

3,5,6

1,2,6

2,3,5,6

1,3,5

3,6

 

2,3,5

1,2,6

3. Lidé a čas

Tématický okruh

Formulace činnosti a její stručný popis

Kompe-tence

Náš denní režim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se mění lidé, věci, budovy a město

 

 

 

 

 

Vyprávění o zásadách pravidelného denního režimu, rozlišování povinnosti a zábavy.

Kreslení, co nás nejvíce baví, co nás baví méně, čemu věnovat nejvíce času, co se musí dělat každodenně. Nad kresbami besedy.

Hry na jednotlivé činnosti denního režimu, přiřazování vhodné denní doby a odhad, jak dlouho se jim většinou věnujeme.

Besedy o čase, který lidé promarní, příklady, kdy čas využíváme špatně.

Společná příprava týdenního plánu činnosti školní družiny.

Plánování odpočinku po příchodu ze školy, formou kvízu zjišťovat, čemu se říká aktivní odpočinek.

Besedy o možnostech správného využívání volného času, inspirace u jiných lidí.

Vyprávění drobných příběhů, v nichž se střídají příjemné                          i nepříjemné události.

Plánování správného režimu jednoho běžného dne, týdne.

 Besedy na téma: Jak jsem trávil víkend, malování, co jsme zažili a navrhování programu pro další víkendy.

Tvorba ročního kalendáře důležitých akcí družiny.

Využívání her, při nichž se cvičí paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost a tvořivé myšlení.

Vyprávění o oblíbených předmětech a proč je máme rádi.

Výroba papírových hodin s pohyblivými ručičkami.

Vyprávění příhod, v nichž měl význam čas (co znamená přijít včas / pozdě).

Besedy o nebezpečí spěchu, který často přinese zbytečná zranění.

Ohlédnutí se za prázdninami. Shromažďování pohledů a obrázků z míst, která jsme navštívili, a povídání si o nich. Z obrázků vytvořit prázdninový vláček.

Příprava plánu všech aktivit, kterým se chceme v létě věnovat, sestavení kalendáře. Po prázdninách porovnání plánů se skutečností.

 

 

Prohlížení fotografií známých i neznámých lidí, hledání rozdílů typických pro jednotlivá věková období.

Chronologické řazení fotografií / obrázky osob, které představují jednotlivé fáze života.

Vyprávění nejzajímavějších příhod z našeho raného dětství.               

Besedy o domácnosti dříve a dnes (vybavení, nábytek, doplňky, spotřebiče atd.).

Kresba moderních spotřebičů, návrhy pomocníků pro budoucnost.

Vyprávění o tom, jak nám technika pomáhá nebo naopak škodí                ve volném čase.

Pátrání po tom, jak vypadala škola, do níž chodili naši rodiče.

Povídání o tom, jak děti pomáhaly doma dříve a jak dnes.

Prohlížení starých časopisů o módě, bydlení, vaření, atd. 

Pořádání módní přehlídky (moderátoři z našich řad).

Na vycházce sledování rozdílů mezi novostavbami a starými domy. Výroba domovních znamení našeho domu.

Besedy o starých řemeslech ( řezbář, kovář, hrnčíř, bednář, švec, tkadlec atd.).

Návštěva keramické dílny.

Pátrání, jak se žilo na hradech a zámcích – společně kreslení hradu

s jeho okolím.

 

1,2,3,6

 

1,5,6

 

2,5,6

 

1,2,6

 

1,2

1,6

 

3,6

 

2,3,4

 

1-5

2-6

 

3,4

1,3

 

1,3

2,3,6

1,3

 

5,6

1,2,6

 

 

1,2,6

 

 

 

1,3,4

 

1,2

 

1,3,5

1,3

 

4,6

2-6

 

5,6

1,3

1,5,6

5,6

1,3,5

2,5,6

1,3,6

 

1,5,6

1,2,3,6

 

 

 

 

4. Rozmanitosti přírody

Tématický okruh

Formulace činnosti a její stručný popis

Kompe-tence

Příroda kolem nás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roční období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počasí

 

 

 

 

 

Voda

 

 

 

 

Chráníme životní prostředí

Na vycházkách pozorování přírody, porovnávání jednotlivých druhů rostlin s encyklopedií.

Při vycházkách do lesa upevňování pravidel chování v přírodě, sběr plodů a zhotovování různých výrobků z nich.

Stavby objektů (nejen domečků) z přírodnin v lesíku na Dobešce.

Výroba „lesního skřítka“, jméno, domeček, povídání příběhů,které mohl zažít.

Poznávání hmyzu s pomocí encyklopedií.

Četba knihy Ferda Mravenec a kresba mravenců a jiných brouků.

Povídání si o mraveništi.

Při vycházce pozorování života na stromech.

Kreslení a modelování ptačího hnízda s mláďaty.

Poznávání ptáků podle vzhledu a zpěvu.

V zimě pozorování ptačích stop ve sněhu.

Sledování různých druhů tažných ptáků, zjišťování, kam a kdy odlétají.

Povídání si o různých druzích květin a o podmínkách k jejich životu.

Péče o květiny – pěstování, zalévání.

Pozorování klíčení semínek osení.

Hraní pexesa nebo kvarteta s náměty živočichů a rostlin.

Při vycházce sledování života pod zvednutým kamenem.

Sběr zajímavých kamenů a jiných přírodnin.

Malba na oblázky, které jsme donesli z vycházek.

Návrhy a zhotovení různých druhů „šperků“ z přírodnin.

Napodobování hlasů zvířat.

 Soutěže ve skládání rozstříhaných obrázků zvířat a rostlin.

Besedy o právech každého živočicha na život. Vyprávění a návštěva            útulku pro zvířata v Modřanech.

Při vycházce do lesa naslouchání zvukům přírody, určování původce zvuků, tříbení smyslů.

Vyprávění o domácích zvířatech a na základě vlastních zkušeností vysvětlit, jakou péči vyžadují.

Sledování výcviku psa, vysvětlení, jak se pes učí.

Kresby domácích mazlíčků.

Adopce ,,našeho“ zvířátka v pražské Zoo, návštěva Zoo

Získávání informací o životě zvířat v ZOO.

Z barevných papírů skládání (origami) zvířátek.

 

Besedy o ročních obdobích – sledování změn v přírodě, život zvířat, vztahy zvířat.

Soutěže v získaných znalostech o přírodě.

Četba o přírodě a jejích proměnách.

Koláže charakterizující jednotlivé měsíce (roční období).

Zpěv písniček a básniček s přírodní tématikou.

Dramatizace jednoduchých pohádek se zvířecími hrdiny.

Soutěže v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, vůně a chuti.

Výroba a pouštění draků.

Kresba a výroba určitého stromu v jednotlivých ročních obdobích.

Využívání podzimních listů a plodů pro koláže, zahrádky.

Obtiskávání listů – využívání různých technik výtvarné činnosti.

Poznávání hub (práce s obrázky a atlasem).

Výroba houbiček.

Výroba jednoduchého krmítka, krmení ptáčků i vodního ptactva na Vltavě.

Na vycházkách pozorování života podél Vltavy.

Kresba a výroba prvních jarních květin 

 

Besedy o počasí, jaké máme rádi, jaké je jinde ve světě,může skrývat i nebezpečí (bouřka, náledí..).

Seznamování s pranostikami, vysvětlování jejich významu.

Pozorování počasí podle nástěnné meteorologické stanice.

Barvy a kresba duhy, bouřky.

 

Besedy o vodě, jejích skupenstvích a o významu vody, s využitím obrázkového materiálu z dětských encyklopedií.

Podle fantazie a vlastních poznatků kresba koloběhu vody v přírodě.

Besedy o ochraně a čistotě vod.

 

Pozorování čistoty a úprava okolí. Co a jak by se dalo zlepšit?

Ekologická znalostní soutěž.

Besedy o svátku Den Země..

Pomoc při úklidu okolí školy.

Třídění odpadu již v družině, následný odnos do kontejnerů (nejsme líní). Sběr papír a plastových víček.

Besedy o tom, jak člověk škodí, nebo prospívá životnímu prostředí.

Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě.

Při výletu do přírody poznávání rostlin, plodů ( léčivé / jedovaté ).

Lisování rostlin, které rostou na našich lukách a tvorba herbáře.

1,3,5,6

 

3,5,6

 

2,5,6

1,2,6

 

1,2

1,6

1,2

1,2,3

1,2,6

1,2,4

1,2

1,2,3

 

3,5,6

1,2,6

2,6

1,2,4

4,5

1,2,6

2,6

1,2,6

2,3,4

2,4,6

2,3,5

 

1,6

 

1,3, 6

 

1,2,3,6

2,4,6

1,3,6

1,3,6

1,2,6

 

1,2

 

1,2,3

1,3

1,2,3 1,3,5

1,3

1,3

2

1,2,3

2,6

2,6

1,3

1,3

1,6

 

1,3

1,6

 

1,3

1,2,3

1,2

1,2,3

 

 

1,2

 

1,3,6

1,2

 

1,2,3,5

1,2,5

2,4,5

5,6

1,5,6

 

1,2,6

1,6

1,2

1,6

 

 

5. Člověk a jeho zdraví

Tématický okruh

Formulace činnosti a její stručný popis

Kompe-tence

Poznáváme své tělo

 

 

 

Pečujeme o své zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodíme ven

Zjišťování zajímavostí o lidském těle z encyklopedií.

Obkreslování postavy ve skutečné velikosti na balící papír, popis názvů částí těla a dokreslování důležitých orgánů.

 

 

Vyprávění o otužování a zdravém životním stylu.

Správná relaxace a odpočinek (tělesně a psychicky).

Kontrola dodržování běžné denní hygieny (čistota rukou), čistota oděvu a jeho vhodnost.

Besedy o osobní hygieně a jejím významu.

Ujasnění a dodržování hygienických zásad při kašlání, kýchání, použití WC, stolování atd., upozorňování vzájemně na prohřešky.

Povídání o péči o náš chrup, o prohlídce u zubaře.

Sestavování desatera zásad zdravé výživy.

Kresba ovoce a zeleniny.

Sestavování zdravého jídelníčku a doplňování kreslenými nebo vystřiženými obrázky.

Vystřihování obrázků různých jídel (z časopisů a letáků),           rozdělení na zdravá a méně zdravá, tvorba koláže.

Povídání o dětských nemocech a jejich léčení, prevence.

Besedy o režimu dne při léčení doma na lůžku.

Povídání, jak pečovat o své zdraví, zacházet s léky, co je to respirační doba léků atd.

Pokusy ošetřovat jednoduchá zranění.

Vyprávění, jak předcházet úrazům, co se může stát při koupání, při jízdě na kole apod.

Hra na lékaře a pacienta. Nebát se návštěvy ordinace.

Seznámení s nejznámějšími léčivkami, vysvětlování účinků a použití.

Poznávání nebezpečných a jedovatých rostlin.

Besedy, co nám může uškodit (neznámá zvířata, lidé apod.) jak se zachovat při snaze neznámého člověka navázat s námi kontakt, jak přivolat pomoc dospělého.

Telefonování – jak oznámit úraz, přivolat pomoc.

Jak používat lékárničku a zásady první pomoci.

Procvičování krátkých jógových cvičení na protažení a správné držení těla .

Dodržování správného dýchání.

Rozvoj představivosti, soustředění a sebepoznání.

 

Vycházky do přírody, na dětské a školní hřiště.

Při pobytu na dvoře školy hrajeme pohybové a míčové hry.

Organizování závodivých a sportovních her

Prohlubování znalostí o živé a neživé přírodě.

Při vycházkách překonávání přírodních překážek, využívání přírodního prostředí ke hrám.

Hraní her propojujících tělesnou zdatnost s rozvojem paměti, orientací v přírodě atd.

Při vycházkách do zimní přírody sledování stop zvířat na sněhu.

Soutěže ve stavbě sněhuláků.

Závody v hodu koulí na cíl, do dálky apod.

Do sněhové plochy vyšlapávání obrazů, obtisk anděla apod.

Seznamování s pravidly míčových her a cvičení v jejich dodržování.

Hry na rozhodčí – být objektivní, vědět, co je „fair play“.

Zdokonalování obratnosti a síly při lezeckých aktivitách.

 

 

 

 

1,2

3,4,5

 

 

 

1,3

5,6

3,5,6

 

1,4,5

1,2,3

 

1,2,3

1,2

1,3,6

3,4

 

1,2,3,6

 

1,6

1,3

1,2,3

 

1,2

1,3

 

2,3

1,3

 

1,2,6

1,3,5

 

 

1,4

1-5

1,6

 

1,2

1,2,4,6

 

5,6

6

6

1,4,5,6

5,6

 

6

 

3,5,6

6

6

6

1,6

1,2,5

1,6