Vnitřní řád ŠD

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

  1. Žáka do ŠD přihlašují rodiče vyplněním zápisního lístku. O přijetí a vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. V zápisním lístku je nutno jasně vyznačit kdy a s kým bude žák odcházet, a telefonický kontakt na rodiče, kam je možno při úraze či nenadálé situaci podat zprávu.
  2. ŠD je v provozu od 6,30 do 17,30 hod. Žáci jsou rozděleni do oddělení.
  3. Příchod žáků do ranní ŠD je do 7,30 hod. V 7,45 hod. žáci odchází sami do tříd.
  4. Po skončení vyučování vychovatelka přebírá žáky, kteří navštěvují ŠD, od třídní učitelky a společně se přesunou do družinové třídy.
  5. Žák, který má omluvenku, ji odevzdá vychovatelce a v případě, že odchází domů po obědě, sám odchází do jídelny. Na omluvence musí být uvedeno datum a s kým žák odchází. Na základě telefonického hovoru nemůže být žák propuštěn.
  6. Rodiče si mohou své děti vyzvedávat v tuto dobu:

hned po vyučování, 13,45 – 14,15 nebo 15,30 – 17,30.

Mimo vyzvedávací dobu probíhá zaměstnání a vycházky, proto prosíme rodiče o dodržování daného času.

  1. V případě, že si rodiče nevyzvednou žáka do skončení provozu ŠD, vychovatelka se pokusí telefonicky spojit s rodiči a je oprávněna zavolat Městskou policii, která si dítě odveze.
  2. Je-li žák přihlášen na kroužek, který není organizován ŠD, zodpovídá za něj od převzetí vedoucí kroužku. Před začátkem kroužku si osobně děti vyzvedne a vrací-li se dítě zpět do ŠD, osobně předá vychovatelce.
  3. V době prázdnin během školního roku je ŠD v provozu, přihlásí-li se alespoň 10 žáků. V čase letních prázdnin ŠD nefunguje.
  4. Za pobyt v ŠD se platí měsíční poplatek 250,- Kč, který je nutno uhradit vždy do 20.dne v měsíci září a únoru za celé pololetí najednou (tj.1250,- Kč) na účet školy složenkou:

       Č.747 72 329/0800, variabilní symbol má každý žák uvedený na složence, konstantní symbol 0308.

11. ŠD umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různé formy přípravy

            na vyučování. Žáci mají právo účasti na zájmových činnostech, užívat zařízení ŠD,

            podílet se na plánování činností ŠD a zvát na společné akce k tomu určené členy

            rodiny. Žáci mají právo projevit vlastní názor, aniž by se tím dotkli cti a osoby jiných.

12. Povinností žáků je slušně a ohleduplně se chovat, udržovat v pořádku své věci a

        vybavení ŠD, úmyslně nepoškozovat majetek školy, ŠD a spolužáků.

13. Povinností zákonných zástupců je zdůvodňovat nepřítomnost dětí, vyzvedávat dítě ve 

      stanovenou dobu, včas platit úhradu za ŠD, zajímat se o chování svého dítěte a

      zúčastnit se projednávání jeho chování, oznámit všechny změny, seznámit se

      s vnitřním řádem ŠD a respektovat ho.

14. Na nástěnce ŠD ve vestibulu školy se rodiče mohou seznámit s činností a akcemi ŠD.

      Rodiče svým podpisem dávají souhlas k případnému zveřejnění fotografií svých dětí

      k prezentaci ŠD a školy ( v družinovém časopise, na webových stránkách školy ),

      nikoli k placeným reklamním účelům.

 

 

V Praze dne 1.září 2010